Soooradio

女士們究竟對婚禮定婚姻有憧憬? 講我願意之前係真心清楚呢個就係你終身伴侶? 結婚既意義又係咩? 搞結婚見到另一半真面目? 係咪結左婚就代表你地關係會有所改變? 籌備結婚又有咩苦與樂? 婚後原來大把難題要處理?

由準新娘同新手人妻與你分享婚前婚後的身心靈預備。
話你知原來「結婚」唔係咁簡單! 讓大家諗清楚係咪「真的我願意」。