Soooradio

今次唔止單拖發噏瘋, 仲會拉埋老友當義工。 由坐埋一枱講飲講食, 到走入各式餐廳 同你單對單分享生活點滴。 平凡十三餐,食出正能量。