Youngman話:「如果你想發出一封很燥的電郵,最好發之前你讀多幾次先,讀完之後就把它刪除吧」一上到電子世界,所有留言都會有曬記錄,第時被人秋後算帳都會好麻煩!Youngman同唔年輕的你講,污穢的言語真係一句都唔好講喇!另外,在不同的場合遇上新朋友、新同事,Youngman教落,最好都要請佢地食一餐迎新飯!點解呀?不如,打開今集節目聽一聽啦!