Youngman跟你講欺凌,今日,可能好多校園欺凌、網絡欺凌,但牧帥跟你講,男人欺凌最要不得!有力量、有能力,唔代表要蝦人沒有你的能力。Youngman仲因為追賊,由蘇屋邨追到李鄭屋邨,勁呀!另外,做人冇夢想同咸魚有咩分別?影壇明星的一番經典對白,youngman又點去演繹呢?原來,佢話做咸魚都有做咸魚的價值.....超多精彩的人生見解,男人,係時候click入聽啦!